Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:12' 19-07-2010
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 3561
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010
(PHẦN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÓNG GÓP)
Thời gian: Vào lúc giờ, ngày tháng 6 năm 2010. Địa điểm: Trường Tiểu học Triệu Sơn.
I./Thành phần tham dự :
1./Ban Thanh tra nhà trường:
........................................................... – Trưởng ban.
........................................................... – Ban viên.
........................................................... – Ban viên.
2./Về phía nhà trường và hội CMHS:
........................................................... – ...............................
........................................................... – ...............................
........................................................... – ...............................
........................................................... – ...............................
........................................................... – ...............................
3./Hiện diện:…………người. - 4./Vắng :………....người.
Trong đó:+……vắng mặt có lý do :…………....
+……vắng mặt không lý do :……………

I./NỘI DUNG KIỂM TRA
1./Ông Võ Văn Hảo -Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo về hoạt động thu chi tài chính của nhà trường trong năm học 2009-2010.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2./Bà Bạch Thị Tuyết Nhung - Kế toán nhà trường thông qua trước Ban Thanh tra nhân dân về các khoản thu chi tài chính năm học 2009-2010 (Phần ngân sách địa phương và PHHS đóng góp).
(Cần theo văn bản đã thống nhất thu trong PHHS vào đầu năm học- Cân đối thu và chi – Thừa, thiếu kinh phí trong từng khoản mục đã được thống nhất trong hội nghị PHHS đầu năm học 2009-2010)
a./ Nguồn thu đầu năm do Cha mẹ HS thống nhất:
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
+...................................... -Tổng thu:..............................-Tổng chi:..............................-Cân đối:..................
NHẬN XÉT:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


b./ Nguồn thu trường chuẩn QG:
+Nguồn thu: ................................................................... –Số tiền:..............................
+Nguồn thu: ................................................................... –Số tiền:..............................
+Nguồn thu: ................................................................... –Số tiền:..............................
+Nguồn thu: ................................................................... –Số tiền:..............................
+Nguồn thu: ................................................................... –Số tiền:..............................
Chi tiết các hoạt động đã chi trong việc xây dựng trường chuẩn QG
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Cân đối thu chi (trong việc xây dựng trường chuẩn QG):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
NHẬN XÉT:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
c./ Các vấn đề tài chính còn tồn đọng chưa giải quyết được trong năm học 2009-2010:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
KẾT LUẬN CHUNG
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản được thông qua trước các thành viên lúc 11 h cùng ngày. Mọi người đều nhất trí theo văn bản đã ghi .
Biên bản này được lập thành 03 bản (01 Nhà trường – 01 Công đoàn trường – 01 Lưu BTTND)
THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM TRA KÝ TÊN

VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG VỀ PHÍA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến