Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Báo cáo quyết toán quỹ CĐ năm 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:39' 21-01-2010
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 774
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN TRIỆU PHONG Mẫu số: B07/QTCS-TLĐ
CÔNG ĐOÀN TIỂU HỌC TRIỆU SƠN


BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
NĂM 2009


A./CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

- Số lao động : 32 người. - Cán bộ chuyên trách : Không.
- Số đoàn viên : 25 người. - Tổng quỹ tiền lương : 626.800.000 đồng/năm.

B./CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH:

Đơn vị tính: Đồng

Mục
Nội dung
Mã số
Dự toán năm

Quyết toán
kỳ này

Lũy kế từ đầu năm
Cấp trên duyệt


A

B
C
1
2
3
4


I./THU NGÂN SÁCH1
Thu kinh phí Công đoàn
22

2
Thu đoàn phí Công đoàn
23
6200000
6268000
6268000


3
Các khoản thu khác
24
1000000
921000
921000CỘNG


7200000
 7189000
 7189000


4
Kinh phí cấp trên
25
0
0
0


5
Số dư đầu kỳ
26
1339000
1339000
1339000TỔNG CỘNG (I)


8539000
 8528000
 8528000II./CHI NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN1
Lương,PC&các khoản đóng góp
27

2
PC cán bộ không chuyên trách
28

3
Quản lý hành chính
29
200000
101000
101000


4
Hoạt động phong trào
31
4000000
3970000
3970000


5
Thăm hỏi cán bộ, đoàn viên
33
4200000
4253000
4253000


6
Các khoản chi khác
35
100000
0
0CỘNG


8500000
8324000
8324000


7
Nộp đơn vị chỉ đạo phối hợp
36x

8
Nộp cấp quản lý trực tiếp
37


TỔNG CỘNG (II)
III./SỐ DƯ CUỐI KỲ

40

204000
204000IV./KINH PHÍ PHẢI NỘP CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TRONG KỲ

42

0
0
C./ THUYẾT MINH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
(Không)


KẾ TOÁN CĐCS TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐCS
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trần Công BỉnhD./ NHẬN XÉT CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN:


Ngày ....... tháng .......năm 2010
CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH TM/ BAN THƯỜNG VỤ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 
Gửi ý kiến